SUBTRACTION LÀ GÌ

  -  

trừ, giảm là các bản dịch bậc nhất của "subtract" thành giờ vietnamyounglions.vnệt. Câu dịch mẫu: I"m making predictions of what I should get, subtracting them off. ↔ Tôi đang dự kiến những gì tôi đang nhận được, và vứt bỏ chúng ra.


I'm making predictions of what I should get, subtracting them off.

Tôi đang dự kiến những gì tôi sẽ nhận được, và loại trừ bọn chúng ra.


*

*

Hiện tại chúng tôi không có bạn dạng dịch mang lại Subtract trong từ điển, bao gồm thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo bình chọn dịch trường đoản cú động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


Invietnamyounglions.vnsible, "subtractive" primitives could be used to cut "holes" in other primitives, lớn build more complex shapes.

Bạn đang xem: Subtraction là gì


Những nguyên thủy "hình thức trừ" không thấy được có thể sử dụng để "thủng lỗ" vào nguyên thủy khác, để xây những hình dạng nâng cao hơn.
And based on this illustration, we really convietnamyounglions.vnnced ourselves in the field that the brain"s making precise predictions và subtracting them off from the sensations.
Và dựa trên sự minh hoạ này, chúng ta đã thật sự thuyết phục bọn họ rằng trong nghành này cỗ não đã hình thành các dự đoán chính xác và nhiều loại trừ bọn chúng khỏi từ những sự cảm nhận.
Variance calculation should always be calculated by taking the planned or budgeted amount & subtracting the actual/forecasted value.
Tính toán phương không nên phải luôn luôn được tính bằng phương pháp lấy số chi phí dự loài kiến hoặc ngân sách và trừ đi giá trị thực tiễn / dự báo.
Ah, tôi đã quăng quật Y ở cả hai bên, nghĩa là tôi sẽ trừ 1 Y làm vietnamyounglions.vnệc phía tay trái với tôi cũng trừ 1 Y ở phía bên tay phải.
And what happens is this imagined alternative induces you khổng lồ regret the decision you made, và this regret subtracts from the satisfaction you get out of the decision you made, even if it was a good decision.
Và điều xảy ra là sự vietnamyounglions.vnệc lựa chọn tưởng tượng này khiến bạn cực kỳ tiếc đưa ra quyết định bạn đang thực hiện, với sự hối tiếc này trừ vào sự sử dụng rộng rãi bạn có từ đưa ra quyết định bạn gửi ra, mặc dù nó là quyết định tốt.
But it hasn"t really been shown, it"s because you have a neural simulator, simulating your own toàn thân and subtracting off that sense.
Nhưng nó chưa thật sự được hội chứng minh, kia là cũng chính vì khi các bạn có một cỗ giả lập thần gớm mô bỏng theo chính khung người bạn và loại trừ xúc cảm đó ra.
Once the surveying team had provietnamyounglions.vnded a difference of 42.94′′ latitude between the two stations, he was able khổng lồ subtract this, và after rounding to the accuracy of his observations, announce that the sum of the north và south deflections was 11.6′′.

Xem thêm: Khách Sạn Empress Đà Lạt - Khách Sạn Thanh Thủy Với Giá Từ


Khi team khảo sát cho biết thêm độ lệch vĩ độ giữa hai trạm là 42,94′′, ông có thể trừ đi độ lệch này và sau khi tiến hành hiệu chỉnh các sai số nhằm thu được kết quả chính xác, ông chào làng tổng độ lệch bắc và nam bởi 11,6′′.
And the right column was created by subtracting the middle column from the left column, showing the difference to be nearly zero.
Cột bắt buộc được thực hiện bằng phương pháp chồng cột giữa vào cột trái và cắt đi những phần vượt và cho biết phần quá gần bằng 0.
More generally, PM is defined as that of the amplifier & its feedback network combined (the "loop", normally opened at the amplifier input), measured at a frequency where the loop gain is unity, and prior lớn the closing of the loop, through tying the output of the xuất hiện loop lớn the input đầu vào source, in such a way as to lớn subtract from it.
Nói chung, biên độ trộn được khái niệm như bộ khuếch đại và mạng lưới phản hồi của nó kết hợp ("vòng", hay mở tại đầu vào bộ khuếch đại), đo ở một tần số địa điểm độ lợi vòng tinh chỉnh là đồng nhất, và trước khi đóng vòng điều khiển, trải qua nút cổng đầu ra của vòng hở đối với nguồn đầu vào, theo cách trừ đi trường đoản cú nó.
If both sides have an equal number of flags, neither team"s tickets will decrease, unless a thành vietnamyounglions.vnên of one team dies, in which case one ticket is subtracted from the vietnamyounglions.vnctim"s team.
Nếu cả nhì bên đều sở hữu một số lượng cờ tương tự thì cả số điểm của nhóm sẽ giảm, trừ khi một thành vietnamyounglions.vnên trong một đội nhóm chết, trong số ấy có trường đúng theo một phiếu điểm được trừ thoát ra khỏi nhóm của nạn nhân.
Their study estimates the number of blocks used in construction was between 2 & 2.8 million (an average of 2.4 million), but settles on a reduced finished total of 2 million after subtracting the estimated volume of the hollow spaces of the chambers và galleries.
Cuộc nghiên cứu ước tính số tảng đá được áp dụng trong kiến tạo ở trong tầm 2-2,8 triệu (trung bình 2,4 triệu), nhưng lại lấy bé số chính xác giảm còn 2 triệu sau khi trừ bớt diện tích ước tính của các khoảng không phòng bên trong.
So if I have 68 - 42, one way to vị it - and this is probably the most typical way - is to write the number you"re subtracting from on top, & to write the number that you"re subtracting from that number below that.

Xem thêm: Điểm Danh Những Thứ Được Mang Gì Lên Máy Bay Bao Gồm Những Gì?


Leibniz, who came a little bit later -- this is 1679 -- showed that you didn"t even need subtraction.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M